Đến Quỳnh Phụ - Thái Bình viếng đền Đồng Bằng

Đền Đồng Bằng (xã An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) hay còn gọi là đền Đức Vua được xây dựng từ thời vua Duệ Vương (đời Hùng Vương thứ 18) thờ đức vua cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc bình giặc Thục giữ yên bờ cõi.


 KinhNghiemDuLich.org  Den Quynh Phu Thai Binh vieng den Dong Bang
Cổng vào đền Đồng Bằng. Ảnh: Vũ Hào

Cuối tháng Giêng, trong thời tiết giá lạnh lất phất mưa bụi, du khách thập phương vẫn nô nức về đây dâng lễ đầu năm. Nhìn những chiếc ô tô, xe bus mang biển số từ nhiều tỉnh thành trong nước đỗ san sát nhau bên bờ sông Mai Diêm, mới thấy sức hút tâm linh của ngôi đền.

Ngôi đền nằm cạnh con sông Mai Diêm trong xanh và giữa đồng lúa bát ngát. Đây là một vùng đồng lúa mênh mông trù phú của tỉnh Thái Bình. Ngôi đền thiêng đã được sắc phong: Tam Kỳ Linh Ứng Vĩnh Công Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Dưới thời Tiền Lê, đền được mở rộng và được xếp vào “Tứ cố cảnh”của nước Việt. Từ cuối thế kỷ XIII, đền Đồng Bằng còn là nơi tưởng niệm Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng các hoàng thân, các danh tướng nhà Trần đã có công ba lần đánh bại quân Nguyên Mông.

KinhNghiemDuLich.org  Den Quynh Phu Thai Binh vieng den Dong Bang
Kiến trúc đồ gỗ từ thời Lý đến thời Nguyễn. Ảnh: Vũ Hào

Toàn bộ khu di tích danh thắng là cả một quần thể rộng lớn, bao gồm hệ thống các đền, miếu, am, tháp, gọi chung là 6 phủ: 1 đền chính (đền Đức Vua) và 5 đền khác là đền Sinh, quan Đệ Nhị, quan Đệ Tam, quan Điều, quan Đệ Bát. Tọa lạc trên khuôn viên rộng 11.000 mét vuông, hòa quyện vào cảnh vật thiên nhiên hữu tình, trải dài trên địa phận hai xã An Lễ, Đông Hải. Cách đó không xa là đền thờ đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo Đại Vương).

Trong đền vẫn còn lưu giữ được nhiều đồ tế khí từ thời Lý đến thời Nguyễn. Các bài vị và những công trình kiến trúc đồ gỗ độc đáo như cuốn thư, hoành phi, câu đối, đại tự... hình thức vẫn còn khá nguyên vẹn. Trong phủ điện thờ, ngày đêm không ngớt tiếng đàn hát của các đội chầu văn. Theo văn hóa dân gian thì “hầu đồng” là một nghi thức quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần. Bởi vậy, “hầu đồng” là một nét sinh hoạt văn hóa đặc biệt ở đây, thu hút người xem rất đông.

Tuyến đường dẫn đến đền Đồng Bằng rất thuận tiện đối với khách thập phương, kể cả sử dụng đường bộ hay đường sắt. Khi đến điểm mốc đầu tiên là thành phố Nam Định, từ đây rẽ về phía đông theo quốc lộ số 10, trực chỉ Hải Phòng, ngang ngã tư kênh Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), tiếp theo rẽ trái sang xã An Lễ chưa đến 1 cây số là đã thấy quần thể các đền và phủ thờ hiện ra trước mặt. Hàng năm đền Đồng Bằng khai hội vào ngày 20/8 (âm lịch). Nhưng quanh năm, vẫn có nhiều đoàn người đến tham quan và dâng hương.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Den Quynh Phu - Thai Binh vieng den Dong Bang


Den Dong Bang (xã An Le, Quynh Phu, Thái Bình) hay còn goi là den Duc Vua duoc xây dung tu thoi vua Due Vuong (doi Hùng Vuong thu 18) tho duc vua cha Bát Hai Dong Dình, nguoi có công lon trong viec bình giac Thuc giu yên bo cõi.


 KinhNghiemDuLich.org  Den Quynh Phu Thai Binh vieng den Dong Bang
Cong vào den Dong Bang. Anh: Vu Hào

Cuoi tháng Giêng, trong thoi tiet giá lanh lat phat mua bui, du khách thap phuong van nô nuc ve dây dâng le dau nam. Nhìn nhung chiec ô tô, xe bus mang bien so tu nhieu tinh thành trong nuoc do san sát nhau bên bo sông Mai Diêm, moi thay suc hút tâm linh cua ngôi den.

Ngôi den nam canh con sông Mai Diêm trong xanh và giua dong lúa bát ngát. Dây là mot vùng dong lúa mênh mông trù phú cua tinh Thái Bình. Ngôi den thiêng dã duoc sac phong: Tam Ky Linh Ung Vinh Công Dai Vuong Thuong Dang Than. Duoi thoi Tien Lê, den duoc mo rong và duoc xep vào “Tu co canh”cua nuoc Viet. Tu cuoi the ky XIII, den Dong Bang còn là noi tuong niem Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan cùng các hoàng thân, các danh tuong nhà Tran dã có công ba lan dánh bai quân Nguyên Mông.

KinhNghiemDuLich.org  Den Quynh Phu Thai Binh vieng den Dong Bang
Kien trúc do go tu thoi Lý den thoi Nguyen. Anh: Vu Hào

Toàn bo khu di tích danh thang là ca mot quan the rong lon, bao gom he thong các den, mieu, am, tháp, goi chung là 6 phu: 1 den chính (den Duc Vua) và 5 den khác là den Sinh, quan De Nhi, quan De Tam, quan Dieu, quan De Bát. Toa lac trên khuôn viên rong 11.000 mét vuông, hòa quyen vào canh vat thiên nhiên huu tình, trai dài trên dia phan hai xã An Le, Dông Hai. Cách dó không xa là den tho duc Thánh Tran (Tran Hung Dao Dai Vuong).

Trong den van còn luu giu duoc nhieu do te khí tu thoi Lý den thoi Nguyen. Các bài vi và nhung công trình kien trúc do go doc dáo nhu cuon thu, hoành phi, câu doi, dai tu... hình thuc van còn khá nguyên ven. Trong phu dien tho, ngày dêm không ngot tieng dàn hát cua các doi chau van. Theo van hóa dân gian thì “hau dong” là mot nghi thuc quan trong trong tín nguong tho Mau và Duc Thánh Tran. Boi vay, “hau dong” là mot nét sinh hoat van hóa dac biet o dây, thu hút nguoi xem rat dông.

Tuyen duong dan den den Dong Bang rat thuan tien doi voi khách thap phuong, ke ca su dung duong bo hay duong sat. Khi den diem moc dau tiên là thành pho Nam Dinh, tu dây re ve phía dông theo quoc lo so 10, truc chi Hai Phòng, ngang ngã tu kênh Dông Hai (huyen Quynh Phu, Thái Bình), tiep theo re trái sang xã An Le chua den 1 cây so là dã thay quan the các den và phu tho hien ra truoc mat. Hàng nam den Dong Bang khai hoi vào ngày 20/8 (âm lich). Nhung quanh nam, van có nhieu doàn nguoi den tham quan và dâng huong.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Đến Quỳnh Phụ - Thái Bình viếng đền Đồng Bằng

Đền Đồng Bằng (xã An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) hay còn gọi là đền Đức Vua được xây dựng từ thời vua Duệ Vương (đời Hùng Vương thứ 18) thờ đức vua cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc bình giặc Thục giữ yên bờ cõi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá