Chương trình Cancun Dolphin Encounte

Bạn sẽ được khám phá những bí mật của các sinh vật biển thông minh nhất của thiên nhiên, đó là những con cá heo! Lý tưởng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, chương trình Cancun Dolphin Encounter cho phép bạn tìm hiểu về động vật có vú tuyệt vời khi trải qua những cảm giác độc đáo được hôn bởi một con cá heo! Trải nghiệm sự hứng thú khi thấy chúng thực hiện những động tác giải trí tạo cho bạn một sự thú vị !


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Chuong trinh  Cancun Dolphin Encounte

Đây là cách hoàn hảo để khám phá về cá heo, chúng được giữ bí mật tốt nhất trong một môi trường an toàn và vui nhộn khi bạn đi nghỉ mát ở Cancun, Mexico! Bạn sẽ ngạc nhiên bởi trí thông minh tuyệt vời và sự thân thiện của các động vật biển có vú tuyệt vời này. Tìm hiểu về tất cả các sinh vật tuyệt vời này trong môi trường đó là lý tưởng nhất cho trẻ em ở mọi lứa tuổi!

Bạn sẽ có cơ hội để ôm hôn các con cá heo và cá heo sẽ đáp lại với một nụ hôn thân thiện trên má của bạn! Xem cá heo biểu diễn khi họ thực hiện một loạt các thủ thuật tuyệt vời và bạn sẽ ngạc nhiên trước những động tác giải trí của cá heo! Họ sẽ làm bạn thêm náo nức với sự hào hứng!

Lịch trình chi tiết

Địa điểm khởi hành:
- Isla Mujeres.

Bao gồm:
- Bạn sẽ có 30 phút với cá heo.
- Fantasy snorkel with stingrays and sharks.
- Tour xe đạp.
- Tour du lịch tham quant rung tâm thành phố.
- Dịch vụ di chuyển từ Cancun.
- Phí cầu cảng.
- Buffet trưa.
- Open bar.

Thông tin thêm:
- Xác nhận thông tin trong vòng 48 giờ.
- Chương trình không thích hợp cho trẻ dưới 1 tuổi.
- Trẻ em từ 1 -7 tuổi phải đi kèm với người lớn, chi phí do người lớn chi trả. Mỗi trẻ kém theo 1 người lớn.
- Life Vests là bắt buộc.
- Du khách có thai không được phép tham gia.
- Một nhóm tối đa từ 10 – 20 người tham gia.
- Hình ảnh và video của chương trình có sẵn và chỉ mua trong ngày.
- Chương trình này không thích hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở xuống.

Lịch tàu:
Cancun đến Isla Mujeres.
- 09:00 sáng.
- 12:00 trưa.
Isla Mujeres đến Cancun.
- 2:30 chiều.
- 5:30 chiều.

Điều khoản và điều kiện:
- Nếu bạn hủy bỏ trước khi lịch trính bắt đầu chậm nhất là 8 ngày, sẽ không hoàn lại phí.
- Nếu bạn hủy bõ trong vòng 7 ngày, phí hoàn lại 100%.

Thông tin tổng đài địa phương:

- Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.
Chuong trinh Cancun Dolphin Encounte


Ban se duoc khám phá nhung bí mat cua các sinh vat bien thông minh nhat cua thiên nhiên, dó là nhung con cá heo! Lý tuong cho tre em o moi lua tuoi, chuong trình Cancun Dolphin Encounter cho phép ban tìm hieu ve dong vat có vú tuyet voi khi trai qua nhung cam giác doc dáo duoc hôn boi mot con cá heo! Trai nghiem su hung thú khi thay chúng thuc hien nhung dong tác giai trí tao cho ban mot su thú vi !


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Chuong trinh  Cancun Dolphin Encounte

Dây là cách hoàn hao de khám phá ve cá heo, chúng duoc giu bí mat tot nhat trong mot môi truong an toàn và vui nhon khi ban di nghi mát o Cancun, Mexico! Ban se ngac nhiên boi trí thông minh tuyet voi và su thân thien cua các dong vat bien có vú tuyet voi này. Tìm hieu ve tat ca các sinh vat tuyet voi này trong môi truong dó là lý tuong nhat cho tre em o moi lua tuoi!

Ban se có co hoi de ôm hôn các con cá heo và cá heo se dáp lai voi mot nu hôn thân thien trên má cua ban! Xem cá heo bieu dien khi ho thuc hien mot loat các thu thuat tuyet voi và ban se ngac nhiên truoc nhung dong tác giai trí cua cá heo! Ho se làm ban thêm náo nuc voi su hào hung!

Lich trình chi tiet

Dia diem khoi hành:
- Isla Mujeres.

Bao gom:
- Ban se có 30 phút voi cá heo.
- Fantasy snorkel with stingrays and sharks.
- Tour xe dap.
- Tour du lich tham quant rung tâm thành pho.
- Dich vu di chuyen tu Cancun.
- Phí cau cang.
- Buffet trua.
- Open bar.

Thông tin thêm:
- Xác nhan thông tin trong vòng 48 gio.
- Chuong trình không thích hop cho tre duoi 1 tuoi.
- Tre em tu 1 -7 tuoi phai di kèm voi nguoi lon, chi phí do nguoi lon chi tra. Moi tre kém theo 1 nguoi lon.
- Life Vests là bat buoc.
- Du khách có thai không duoc phép tham gia.
- Mot nhóm toi da tu 10 – 20 nguoi tham gia.
- Hình anh và video cua chuong trình có san và chi mua trong ngày.
- Chuong trình này không thích hop cho tre tu 1 tuoi tro xuong.

Lich tàu:
Cancun den Isla Mujeres.
- 09:00 sáng.
- 12:00 trua.
Isla Mujeres den Cancun.
- 2:30 chieu.
- 5:30 chieu.

Dieu khoan và dieu kien:
- Neu ban huy bo truoc khi lich trính bat dau cham nhat là 8 ngày, se không hoàn lai phí.
- Neu ban huy bõ trong vòng 7 ngày, phí hoàn lai 100%.

Thông tin tong dài dia phuong:

- Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Chương trình Cancun Dolphin Encounte

Bạn sẽ được khám phá những bí mật của các sinh vật biển thông minh nhất của thiên nhiên, đó là những con cá heo! Lý tưởng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, chương trình Cancun Dolphin Encounter cho phép bạn tìm hiểu về động vật có vú tuyệt vời khi trải qua những cảm giác độc đáo được hôn bởi một con cá heo! Trải nghiệm sự hứng thú khi thấy chúng thực hiện những động tác giải trí tạo cho bạn một sự thú vị !
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá