Những điều cần lưu ý khi đi du lịch tuần trăng mật

Có nhiều đôi vợ chồng mới cưới dù có điều kiện nhưng vẫn muốn tổ chức chuyến du lịch hưởng Tuần Trăng Mật hơn là nhờ một công ty du lịch giúp, vì họ sẽ chủ động được giờ giấc và quan trọng là có nhiều thời gian dành riêng với nhau trước khi thực sự bắt đầu một cuộc sống gia đình. Theo kinh nghiệm của nhiều đôi vợ chồng, có thể đúc kết thành những điều cần lưu ý khi tự tổ chức chuyến du lịch đi hưởng tuần trăng mật.


KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Vợ chồng nên thảo luận kỹ, có thống nhất là nên đi xa hưởng tuần trăng mật hay không? Ðây là điều quan trọng vì không phải đôi vợ chồng mới cưới nào cũng có điều kiện đi xa. Nếu đi chơi với một tâm lý gượng ép, sẽ không tạo sự thoải mái, làm cho tuần trăng mật mất vui.

• "Quy hoạch" khoản chi phí tối đa dành cho tuần trăng mật. Có thể dự trù trước trong khi phân phối cho đám cưới, xem như một khoản chi của đám cưới. Tùy theo địa điểm chọn để hưởng tuần trăng mật, có thể từ 3 - 5 triệu đồng hoặc hơn nữa. Trường hợp kinh phí tổ chức đám cưới tương đối eo hẹp thì khoản chi phí này sẽ quyết định sau khi thanh toán hết các chi phí khác của đám cưới.

• Chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật. Tất nhiên địa điểm này sẽ phù hợp với ý thích và mức chi phí mà vợ chồng đã dự trù, bởi vì nếu kinh phí mình vừa phải thì không thể hưởng tuần trăng mật quá xa hoa. Có trường hợp vợ chồng có gia đình họ hàng ở quê thì chuyến về thăm quê và nghỉ ngơi ở quê sau đám cưới cũng được vợ chồng xem như là tuần trăng mật.

• Chọn thời điểm khởi hành. Có những cặp vợ chồng không đi hưởng tuần trăng mật ngay sau ngày cưới vì có thể bận rộn cho việc dọn dẹp nhà cửa, thanh toán nốt các chi phí, trả quần áo, thu xếp ổn định tạm thời cho cuộc sống vợ chồng trong gia đình, tiếp họ hàng khách khứa đến chung vui. Do đó, tuần trăng mật thường được chọn vào ngày thứ ba sau ngày cưới.

Hoàn thành những thủ tục nếu đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Như vậy phải " lo " trước những chuyện như làm visa xuất cảnh, xin thị thực nhập cảnh nước dự định đến, đặt trước chỗ ở khách sạn hoặc liên hệ trước với bà con họ hàng ở nước ngoài. Chuẩn bị khâu này trước ngày cưới để đảm bảo tuần trăng mật diễn ra đúng như mong muốn.

KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Chuẩn bị hành lý cho tuần trăng mật. Trước ngày cưới vợ chồng sẽ rất bận rộn nên việc chuẩn bị hành lý cho tuần trăng mật sẽ làm trước khi khởi hành. Cũng như một chuyến du lịch thông thường, tùy theo địa điểm đến để sắp xếp cho phù hợp. Hành lý gọn nhẹ càng tốt. Nên nhớ mang theo cả túi thuốc cá nhân. Hành lý của hai vợ chồng nên cho vào một valy, hay túi chung dễ cho việc đi lại, mang xách được gọn nhẹ.

• Nhất thiết phải có một máy ảnh hoặc một máy quay video mini. Ðể ghi lại những hình ảnh sinh động và hạnh phúc nhất của hai vợ chồng trong tuần trăng mật. Nên dự trữ sẵn nhiều phim dự phòng nếu nơi hai vợ chồng hưởng tuần trăng mật một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài.

• Không thể nào quên những dụng cụ kế hoạch hóa gia đình trong hành lý. Nếu hai vợ chồng quyết định chưa vội có con ngay.

KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Gửi bưu thiếp (hay carte postale) hay thư ngắn cảm ơn cha mẹ, hai bên, bạn bè thân thiết nhất đã chăm lo cho cô dâu, chú rể ngày cưới cũng như trong cuộc sống trước đó. Ðây là một hành động tế nhị chân thành cho thấy trong hạnh phúc đôi vợ chồng càng gắn bó hơn với những người thân.

Những dòng tin khác:
>> Đến thăm chùa Bích Động
>>
Du lịch một cách an toàn với trẻ em
>> Thảo Cầm Viên - Sáng tinh sương trong lành
>>
Trở lại Phố Hiến
>> Ẩm thực Hàn - Những điều chưa biết

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat


Có nhieu dôi vo chong moi cuoi dù có dieu kien nhung van muon to chuc chuyen du lich huong Tuan Trang Mat hon là nho mot công ty du lich giúp, vì ho se chu dong duoc gio giac và quan trong là có nhieu thoi gian dành riêng voi nhau truoc khi thuc su bat dau mot cuoc song gia dình. Theo kinh nghiem cua nhieu dôi vo chong, có the dúc ket thành nhung dieu can luu ý khi tu to chuc chuyen du lich di huong tuan trang mat.


KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Vo chong nên thao luan ky, có thong nhat là nên di xa huong tuan trang mat hay không? Ðây là dieu quan trong vì không phai dôi vo chong moi cuoi nào cung có dieu kien di xa. Neu di choi voi mot tâm lý guong ép, se không tao su thoai mái, làm cho tuan trang mat mat vui.

• "Quy hoach" khoan chi phí toi da dành cho tuan trang mat. Có the du trù truoc trong khi phân phoi cho dám cuoi, xem nhu mot khoan chi cua dám cuoi. Tùy theo dia diem chon de huong tuan trang mat, có the tu 3 - 5 trieu dong hoac hon nua. Truong hop kinh phí to chuc dám cuoi tuong doi eo hep thì khoan chi phí này se quyet dinh sau khi thanh toán het các chi phí khác cua dám cuoi.

• Chon dia diem huong tuan trang mat. Tat nhiên dia diem này se phù hop voi ý thích và muc chi phí mà vo chong dã du trù, boi vì neu kinh phí mình vua phai thì không the huong tuan trang mat quá xa hoa. Có truong hop vo chong có gia dình ho hàng o quê thì chuyen ve tham quê và nghi ngoi o quê sau dám cuoi cung duoc vo chong xem nhu là tuan trang mat.

• Chon thoi diem khoi hành. Có nhung cap vo chong không di huong tuan trang mat ngay sau ngày cuoi vì có the ban ron cho viec don dep nhà cua, thanh toán not các chi phí, tra quan áo, thu xep on dinh tam thoi cho cuoc song vo chong trong gia dình, tiep ho hàng khách khua den chung vui. Do dó, tuan trang mat thuong duoc chon vào ngày thu ba sau ngày cuoi.

Hoàn thành nhung thu tuc neu di huong tuan trang mat o nuoc ngoài. Nhu vay phai " lo " truoc nhung chuyen nhu làm visa xuat canh, xin thi thuc nhap canh nuoc du dinh den, dat truoc cho o khách san hoac liên he truoc voi bà con ho hàng o nuoc ngoài. Chuan bi khâu này truoc ngày cuoi de dam bao tuan trang mat dien ra dúng nhu mong muon.

KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Chuan bi hành lý cho tuan trang mat. Truoc ngày cuoi vo chong se rat ban ron nên viec chuan bi hành lý cho tuan trang mat se làm truoc khi khoi hành. Cung nhu mot chuyen du lich thông thuong, tùy theo dia diem den de sap xep cho phù hop. Hành lý gon nhe càng tot. Nên nho mang theo ca túi thuoc cá nhân. Hành lý cua hai vo chong nên cho vào mot valy, hay túi chung de cho viec di lai, mang xách duoc gon nhe.

• Nhat thiet phai có mot máy anh hoac mot máy quay video mini. Ðe ghi lai nhung hình anh sinh dong và hanh phúc nhat cua hai vo chong trong tuan trang mat. Nên du tru san nhieu phim du phòng neu noi hai vo chong huong tuan trang mat mot noi biet lap voi the gioi bên ngoài.

• Không the nào quên nhung dung cu ke hoach hóa gia dình trong hành lý. Neu hai vo chong quyet dinh chua voi có con ngay.

KinhNghiemDuLich.org  Nhung dieu can luu y khi di du lich tuan trang mat

• Gui buu thiep (hay carte postale) hay thu ngan cam on cha me, hai bên, ban bè thân thiet nhat dã cham lo cho cô dâu, chú re ngày cuoi cung nhu trong cuoc song truoc dó. Ðây là mot hành dong te nhi chân thành cho thay trong hanh phúc dôi vo chong càng gan bó hon voi nhung nguoi thân.

Nhung dòng tin khác:
>> Den tham chùa Bích Dong
>>
Du lich mot cách an toàn voi tre em
>> Thao Cam Viên - Sáng tinh suong trong lành
>>
Tro lai Pho Hien
>> Am thuc Hàn - Nhung dieu chua biet

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Những điều cần lưu ý khi đi du lịch tuần trăng mật

Có nhiều đôi vợ chồng mới cưới dù có điều kiện nhưng vẫn muốn tổ chức chuyến du lịch hưởng Tuần Trăng Mật hơn là nhờ một công ty du lịch giúp, vì họ sẽ chủ động được giờ giấc và quan trọng là có nhiều thời gian dành riêng với nhau trước khi thực sự bắt đầu một cuộc sống gia đình. Theo kinh nghiệm của nhiều đôi vợ chồng, có thể đúc kết thành những điều cần lưu ý khi tự tổ chức chuyến du lịch đi hưởng tuần trăng mật.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá