Di sản thế giới – những cảnh đẹp thầm lặng

Di sản thế giới là di chỉ hay di tích của một quốc gia như rừng, dãy núi, hồ, sa mạc,tòa nhà, quần thể kiến trúc hay thành phố... do các nước có tham gia Công ước di sản thế giới đề cử cho Chương trình quốc tế Di sản thế giới, được công nhận và quản lý bởi UNESCO.


Tính đến năm 2004, có tất cả 788 di sản được liệt kê, trong đó có 611 di sản về văn hóa, 154 di sản về những khu thiên nhiên và 23 di sản thuộc cả hai loại. Các di sản đó hiện diện tại 134 quốc gia.

Sotaydulich.com xin giới thiệu đến các bạn một số hình ảnh của những di sản thế giới này.

Tượng Phật tại Bamiyan – Afghanistan

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Là hai bức tượng Phật lớn nhất thế giới được khắc sâu vào núi đá ở Bamiyan, Afghanistancách đây trên 1.500 năm; một bức cao 53 mét, một bức cao 38 mét. Vào tháng 3 năm 2001, chính quyền Taliban đã dùng thuốc nổ đánh sập cả hai.

Di chỉ khảo cổ Meda'in Saleh - Ả Rập Saudi

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Meda'in Saleh (tiếng Ả-Rập Saudi:مدائن صالح), là một di sản thế giới tại Ả Rập Saudi. Năm 2008, UNESCO đã liệt kê Di chỉ khảo cổ Meda'in Saleh vào danh sách di sản thế giới.

Khu bảo tồn Gobustan – Azerbaijan

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Khu bảo tồn Gobustan nằm ở phía tây Gobustan, cách trung tâm Baku khoảng 40 dặm về phía tây nam. Khu bảo tồn này được thiết lập năm 1986, khi vùng này được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia của Azerbaijan, nhằm bảo tồn các hình khắc trên đá từ thời xưa, các núi lửa phun bùn trong vùng này.

Khu bảo tồn Gobustan có trên 600.000 hình khắc họa trên đá, mô tả các người nguyên thủy, các động vật, các trận đánh, các điệu nhảy múa thờ cúng, các trận đấu bò tót, các thuyền chở chiến binh cầm dáo, các đoàn lữ hành với lạc đà, hình mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao từ khoảng 5.000 tới 20.000 năm trước.

Khu bảo tồn Gobustan đã được UNESCO đưa vào Danh sách di sản thế giới từ năm 2007, trong khóa họp thứ 31.

Persepolis – Iran

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Persepolis là kinh đô nghi lễ của Đế quốc Ba Tư dưới thời nhà Achaemenes (khoảng năm 550-330 TCN). Persepolis nằm 70 km về phía đông bắc của thành phố hiện đại Shiraz ở tỉnh Fars của Iran hiện đại. Trong tiếng Ba Tư đương đại, khu vực này được biết đến với tên gọi "Takht-e Jamshid" (Ngai vàng của vua Jamshid) và Parseh. Phần còn lại xưa nhất của quần thể này Persepolis ngày từ khoảng 515 TCN. Đối với người Ba Tư cổ đại, thành phố đã được biết đến với tên gọi Pārsa, có nghĩa là "Thành phố của Ba Tư". Persepolis là cách dịch qua tiếng Hy Lạp.

UNESCO tuyên bố thành của Persepolis một di sản thế giới vào năm 1979.

(Còn tiếp….)

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Di san the gioi – nhung canh dep tham lang


Di san the gioi là di chi hay di tích cua mot quoc gia nhu rung, dãy núi, ho, sa mac,tòa nhà, quan the kien trúc hay thành pho... do các nuoc có tham gia Công uoc di san the gioi de cu cho Chuong trình quoc te Di san the gioi, duoc công nhan và quan lý boi UNESCO.


Tính den nam 2004, có tat ca 788 di san duoc liet kê, trong dó có 611 di san ve van hóa, 154 di san ve nhung khu thiên nhiên và 23 di san thuoc ca hai loai. Các di san dó hien dien tai 134 quoc gia.

Sotaydulich.com xin gioi thieu den các ban mot so hình anh cua nhung di san the gioi này.

Tuong Phat tai Bamiyan – Afghanistan

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Là hai buc tuong Phat lon nhat the gioi duoc khac sâu vào núi dá o Bamiyan, Afghanistancách dây trên 1.500 nam; mot buc cao 53 mét, mot buc cao 38 mét. Vào tháng 3 nam 2001, chính quyen Taliban dã dùng thuoc no dánh sap ca hai.

Di chi khao co Meda'in Saleh - A Rap Saudi

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Meda'in Saleh (tieng A-Rap Saudi:مدائن صالح), là mot di san the gioi tai A Rap Saudi. Nam 2008, UNESCO dã liet kê Di chi khao co Meda'in Saleh vào danh sách di san the gioi.

Khu bao ton Gobustan – Azerbaijan

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Khu bao ton Gobustan nam o phía tây Gobustan, cách trung tâm Baku khoang 40 dam ve phía tây nam. Khu bao ton này duoc thiet lap nam 1986, khi vùng này duoc công nhan là khu di tích lich su quoc gia cua Azerbaijan, nham bao ton các hình khac trên dá tu thoi xua, các núi lua phun bùn trong vùng này.

Khu bao ton Gobustan có trên 600.000 hình khac hoa trên dá, mô ta các nguoi nguyên thuy, các dong vat, các tran dánh, các dieu nhay múa tho cúng, các tran dau bò tót, các thuyen cho chien binh cam dáo, các doàn lu hành voi lac dà, hình mat troi, mat trang, các ngôi sao tu khoang 5.000 toi 20.000 nam truoc.

Khu bao ton Gobustan dã duoc UNESCO dua vào Danh sách di san the gioi tu nam 2007, trong khóa hop thu 31.

Persepolis – Iran

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui

Persepolis là kinh dô nghi le cua De quoc Ba Tu duoi thoi nhà Achaemenes (khoang nam 550-330 TCN). Persepolis nam 70 km ve phía dông bac cua thành pho hien dai Shiraz o tinh Fars cua Iran hien dai. Trong tieng Ba Tu duong dai, khu vuc này duoc biet den voi tên goi "Takht-e Jamshid" (Ngai vàng cua vua Jamshid) và Parseh. Phan còn lai xua nhat cua quan the này Persepolis ngày tu khoang 515 TCN. Doi voi nguoi Ba Tu co dai, thành pho dã duoc biet den voi tên goi Pārsa, có nghia là "Thành pho cua Ba Tu". Persepolis là cách dich qua tieng Hy Lap.

UNESCO tuyên bo thành cua Persepolis mot di san the gioi vào nam 1979.

(Còn tiep….)

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Di sản thế giới – những cảnh đẹp thầm lặng

Di sản thế giới là di chỉ hay di tích của một quốc gia như rừng, dãy núi, hồ, sa mạc,tòa nhà, quần thể kiến trúc hay thành phố... do các nước có tham gia Công ước di sản thế giới đề cử cho Chương trình quốc tế Di sản thế giới, được công nhận và quản lý bởi UNESCO.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá