Báo Quốc Tự - thăng trầm cùng thời gian

Chùa nằm trên đường Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế. Ban đầu chùa có tên là “Hàm Long Thiên Thọ Tự” do Thiền sư Giác Phong khai sơn vào cuối thế kỷ XVII dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Tần cho đến năm 1747 thì Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban cho chùa tấm biển "Sắc Tứ Báo Quốc Tự" có ghi dòng chữ: "Quốc Vương Từ Tế đạo nhân ngự đề".


Trong thời gian tồn tại từ thời các Chúa cho đến khi Triều Tây Sơn thành lập thì chùa là một nơi linh thiêng bậc nhất của đàng Trong, cảnh chùa rất huy hoàng rực rỡ, trang nghiêm đẹp đẽ.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Đến khi triều Tây Sơn thành lập thì chùa đã bị chiếm đóng và trưng dụng làm kho chứa diêm tiêu. Đến năm 1808, Hoàng Hậu Hiếu Khương đã cho tái thiết lại ngôi chùa, xây tam quan, đúc đại hồng chung, bảo khánh và đổi tên thành “Hàm Long Thiên Thọ tự” và mời thiền sư Phổ Tịnh làm trụ trì.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Vào năm 1824, vua Minh Mạng đã đến thăm chùa và sắc tứ tên "Báo Quốc Tự". Vua đã cho tổ chức một đại giới đàn lớn tại chùa nhân lễ Vạn thọ tứ tuần đại khánh của mình vào năm 1830. Đến năm 1858, do chùa bị hư hỏng nhiều, vua Tự Đức và Hoàng Thái hậu Từ Dũ đã ban tiền trùng tu ngôi chánh điện và các công trình khác.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian


 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chùa được xây dựng theo mô tuýp truyền thống hình chữ khẩu nằm trên đồi Hàm Long rộng khoảng 2ha. Qua khỏi cổng tam quan cổ kính có một khoản sân đất có hai hàng cổ nhãn uy nghi tiếp đến là khoảng sân trên trồng nhiều cây tùng có lan can bao bọc.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chánh điện nằm ẩn sau những tán cây ngọc lan uy nghi trầm mặt. Chùa thờ tự rất trang nghiêm: gian chính giữa trên cao tôn trí bộ tượng Tam thế Phật rất xưa, phía sau thì thờ tổ tôn trí bình tro cốt của Tổ Giác Phong.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Được biết vào năm 1958 khi khai tháp Tổ Giác Phong để đưa vào Đại Tháp Niết Bàn chư Tăng ở Huế đã gặp được bình tro thờ ở tầng trên Tháp. Bình tro từ đó được cung thỉnh vào bàn thờ ở bàn thờ Tổ cho đến nay.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chùa còn là nơi đặt trường Trung Cấp Phật học do đòi hỏi của cuộc chấn hưng Phật Giáo vào năm 1930.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Trong chùa còn có một cái giếng tên là Giếng Hàm Long (tên chữ là Hàm Long Tĩnh), theo bia “Hàm Long Tỉnh” thì Giếng Hàm Long nằm ngay dưới chân đồi Hàm Long xuất hiện cùng thời với Hoà thượng Giác Phong khai sơn (khoảng năm 1674). Giếng có một mạch nước theo lỗ đá phun ra như vòi rồng, có nước trong, thơm và ngọt. Nước giếng được tiến dâng lên các Chúa, còn người dân thì tuyệt đối không được phép dùng, từ đó nó trở thành một giếng thiêng, giếng cấm.

Ngoài ra trong khuôn viên chùa còn có Tháp tổ Giác Phong được dựng từ năm 1715 cùng với các tháp khác trong đó có Đại Tháp Niết Bán xây vào năm.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Báo Quốc tự là một ngôi chùa đẹp, cảnh vật thanh u, tĩnh mịt, say lòng người. Hiện nay chùa đang được trùng tu để lấy lại dáng vẻ xưa xứng đáng là một trong những ngôi quốc tự của đất thần kinh xưa.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Bao Quoc Tu - thang tram cung thoi gian


Chùa nam trên duong Báo Quoc, phuong Phuong Dúc, thành pho Hue. Ban dau chùa có tên là “Hàm Long Thiên Tho Tu” do Thien su Giác Phong khai son vào cuoi the ky XVII duoi thoi Chúa Nguyen Phúc Tan cho den nam 1747 thì Chúa Nguyen Phúc Khoát dã ban cho chùa tam bien "Sac Tu Báo Quoc Tu" có ghi dòng chu: "Quoc Vuong Tu Te dao nhân ngu de".


Trong thoi gian ton tai tu thoi các Chúa cho den khi Trieu Tây Son thành lap thì chùa là mot noi linh thiêng bac nhat cua dàng Trong, canh chùa rat huy hoàng ruc ro, trang nghiêm dep de.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Den khi trieu Tây Son thành lap thì chùa dã bi chiem dóng và trung dung làm kho chua diêm tiêu. Den nam 1808, Hoàng Hau Hieu Khuong dã cho tái thiet lai ngôi chùa, xây tam quan, dúc dai hong chung, bao khánh và doi tên thành “Hàm Long Thiên Tho tu” và moi thien su Pho Tinh làm tru trì.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Vào nam 1824, vua Minh Mang dã den tham chùa và sac tu tên "Báo Quoc Tu". Vua dã cho to chuc mot dai gioi dàn lon tai chùa nhân le Van tho tu tuan dai khánh cua mình vào nam 1830. Den nam 1858, do chùa bi hu hong nhieu, vua Tu Duc và Hoàng Thái hau Tu Du dã ban tien trùng tu ngôi chánh dien và các công trình khác.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian


 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chùa duoc xây dung theo mô tuýp truyen thong hình chu khau nam trên doi Hàm Long rong khoang 2ha. Qua khoi cong tam quan co kính có mot khoan sân dat có hai hàng co nhãn uy nghi tiep den là khoang sân trên trong nhieu cây tùng có lan can bao boc.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chánh dien nam an sau nhung tán cây ngoc lan uy nghi tram mat. Chùa tho tu rat trang nghiêm: gian chính giua trên cao tôn trí bo tuong Tam the Phat rat xua, phía sau thì tho to tôn trí bình tro cot cua To Giác Phong.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Duoc biet vào nam 1958 khi khai tháp To Giác Phong de dua vào Dai Tháp Niet Bàn chu Tang o Hue dã gap duoc bình tro tho o tang trên Tháp. Bình tro tu dó duoc cung thinh vào bàn tho o bàn tho To cho den nay.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Chùa còn là noi dat truong Trung Cap Phat hoc do dòi hoi cua cuoc chan hung Phat Giáo vào nam 1930.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Trong chùa còn có mot cái gieng tên là Gieng Hàm Long (tên chu là Hàm Long Tinh), theo bia “Hàm Long Tinh” thì Gieng Hàm Long nam ngay duoi chân doi Hàm Long xuat hien cùng thoi voi Hoà thuong Giác Phong khai son (khoang nam 1674). Gieng có mot mach nuoc theo lo dá phun ra nhu vòi rong, có nuoc trong, thom và ngot. Nuoc gieng duoc tien dâng lên các Chúa, còn nguoi dân thì tuyet doi không duoc phép dùng, tu dó nó tro thành mot gieng thiêng, gieng cam.

Ngoài ra trong khuôn viên chùa còn có Tháp to Giác Phong duoc dung tu nam 1715 cùng voi các tháp khác trong dó có Dai Tháp Niet Bán xây vào nam.

 KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Bao Quoc Tu thang tram cung thoi gian

Báo Quoc tu là mot ngôi chùa dep, canh vat thanh u, tinh mit, say lòng nguoi. Hien nay chùa dang duoc trùng tu de lay lai dáng ve xua xung dáng là mot trong nhung ngôi quoc tu cua dat than kinh xua.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Báo Quốc Tự - thăng trầm cùng thời gian

Chùa nằm trên đường Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế. Ban đầu chùa có tên là “Hàm Long Thiên Thọ Tự” do Thiền sư Giác Phong khai sơn vào cuối thế kỷ XVII dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Tần cho đến năm 1747 thì Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban cho chùa tấm biển "Sắc Tứ Báo Quốc Tự" có ghi dòng chữ: "Quốc Vương Từ Tế đạo nhân ngự đề".
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá