Chuyến đi theo yêu cầu của du khách khởi hành từ sân bay Marseille

Đây là cuộc hành trình xuất phát từ Sân bay quốc tế Marseille đến khách sạn Marseille, Nhà ga xe lửa Marseille, Cảng Marseille hay khách sạn Aix en Provence. Dịch vụ du lịch này phục vụ từ 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần. Đây là chuyến du lịch dành riêng theo yêu cầu Du khách nên giá cả được tính theo nhóm: 1-4 người.


dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Khi đặt vé, Du khách cần nêu chi tiết về chuyến bay và nơi đến của mình. Chuyến đi sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ và Du khách sẽ được cấp thẻ xác nhận để trình diện cho tài xế. Thật dễ dàng phải không!

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Tại thời gian đặt vé, Quý khách phải mô tả chi tiết về chuyến bay và khách sạn  trong hộp thư "Yêu cầu đặc biệt”:

•    Hãng hàng không
•    Số chuyến bay
•    Sân bay khởi hành và Sân bay hạ cánh
•    Thời gian đến
•    Tên Khách sạn và Địa chỉ

Lịch trình chi tiết

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Cảng Marseille

Ngày khởi hành:
Hãy lựa chọn tháng để lên lịch trình cho tour du lịch của bạn.

Điểm khởi hành:

Sau khi Quý khách sắp xếp hành lý, tài xế sẽ gặp Quý khách tại Sảnh đến nằm ngoài Khu vực Hải quan. Lái xe sẽ cầm tấm bảng có tên của Quý khách dẫn đầu.

Thời gian khởi hành:
Tùy theo Quý khách chọn lựa (dịch vụ hoạt động 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần)

Thông tin liên quan

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Chuyến đi theo yêu cầu Khách Du lịch khởi hành từ sân bay Marseille 

Giá vé bao gồm:
•    Tài xế, xe ô tô
•    Vé một chiều
•    Đón và chuyển hành lý tại sân bay khi máy bay hạ cánh.
•    Xe vận chuyển (1-4 người)

Giá tour chưa bao gồm:
•    Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế (tùy ý)
•    Cước phí hành lý vượt mức quy định (có thể)

Thông tin thêm:
•    Việc xác nhận sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ đặt vé, tùy theo điều kiện sẵn có của chương trình Xác nhận dịch vụ tại thời điểm đặt vé
•    Xin lưu ý, các thương hiệu xe được sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày đi của Quý khách.
•    Thời gian của chuyến đi là ước lượng. Thời gian chính xác sẽ phụ thuộc vào điều kiện giao thông và thời gian trong ngày.
•    Mỗi hành khách được cho phép mang tối đa 1 va li lớn và 1 va li nhỏ. Hành lý quá lớn hoặc vượt mức quy định (ví dụ như ván lướt sóng, bộ golf hay xe đạp) có thể có những hạn chế nhất định, xin Quý khách vui lòng yêu cầu với nhà cung cấp trước khi đi du lịch để xác nhận liệu hành lý vượt mức qui định của Quý khách có được chấp nhận hay không. Mọi chi tiết liên hệ được ghi trên Phiếu xác nhận dưới phần Thông tin quan trọng.
•    Áp dụng giá vé người lớn cho mọi đối tượng.

Thông tin về người hướng dẫn địa phương:
Tất cả các thông tin về người hướng dẫn, bao gồm cả số điện thoại địa phương, được ghi chi tiết trên Phiếu xác nhận của du khách. Quản lý Tour tuyển chọn những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, giúp du khách an tâm, không còn lúng túng, bỡ ngỡ.

Những dòng tin khác:
>>
10 lời khuyên cho du lịch bằng ô tô
>>
Về với thiên nhiên tại Lăng Ông Bà Chiểu
>>
Khám phá làng gốm Bàu Trúc
>>
Khám phá nét độc đáo trong thói quen ăn chay của người Huế
>>
Cafe Vẫn Chờ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille


Dây là cuoc hành trình xuat phát tu Sân bay quoc te Marseille den khách san Marseille, Nhà ga xe lua Marseille, Cang Marseille hay khách san Aix en Provence. Dich vu du lich này phuc vu tu 8:00 sáng den 10:00 toi, 7 ngày trong tuan. Dây là chuyen du lich dành riêng theo yêu cau Du khách nên giá ca duoc tính theo nhóm: 1-4 nguoi.


dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Khi dat vé, Du khách can nêu chi tiet ve chuyen bay và noi den cua mình. Chuyen di se duoc xác nhan trong vòng 24 gio và Du khách se duoc cap the xác nhan de trình dien cho tài xe. That de dàng phai không!

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille

Tai thoi gian dat vé, Quý khách phai mô ta chi tiet ve chuyen bay và khách san  trong hop thu "Yêu cau dac biet”:

•    Hãng hàng không
•    So chuyen bay
•    Sân bay khoi hành và Sân bay ha cánh
•    Thoi gian den
•    Tên Khách san và Dia chi

Lich trình chi tiet

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Cang Marseille

Ngày khoi hành:
Hãy lua chon tháng de lên lich trình cho tour du lich cua ban.

Diem khoi hành:

Sau khi Quý khách sap xep hành lý, tài xe se gap Quý khách tai Sanh den nam ngoài Khu vuc Hai quan. Lái xe se cam tam bang có tên cua Quý khách dan dau.

Thoi gian khoi hành:
Tùy theo Quý khách chon lua (dich vu hoat dong 8:00 sáng den 10:00 toi, 7 ngày trong tuan)

Thông tin liên quan

dulich4phuong.net  Chuyen di theo yeu cau cua du khach khoi hanh tu san bay Marseille
Chuyen di theo yêu cau Khách Du lich khoi hành tu sân bay Marseille 

Giá vé bao gom:
•    Tài xe, xe ô tô
•    Vé mot chieu
•    Dón và chuyen hành lý tai sân bay khi máy bay ha cánh.
•    Xe van chuyen (1-4 nguoi)

Giá tour chua bao gom:
•    Tien boi duong nhân viên phuc vu, huong dan viên, tài xe (tùy ý)
•    Cuoc phí hành lý vuot muc quy dinh (có the)

Thông tin thêm:
•    Viec xác nhan se duoc thuc hien trong vòng 48 gio dat vé, tùy theo dieu kien san có cua chuong trình Xác nhan dich vu tai thoi diem dat vé
•    Xin luu ý, các thuong hieu xe duoc su dung có the khác nhau tùy thuoc vào ngày di cua Quý khách.
•    Thoi gian cua chuyen di là uoc luong. Thoi gian chính xác se phu thuoc vào dieu kien giao thông và thoi gian trong ngày.
•    Moi hành khách duoc cho phép mang toi da 1 va li lon và 1 va li nho. Hành lý quá lon hoac vuot muc quy dinh (ví du nhu ván luot sóng, bo golf hay xe dap) có the có nhung han che nhat dinh, xin Quý khách vui lòng yêu cau voi nhà cung cap truoc khi di du lich de xác nhan lieu hành lý vuot muc qui dinh cua Quý khách có duoc chap nhan hay không. Moi chi tiet liên he duoc ghi trên Phieu xác nhan duoi phan Thông tin quan trong.
•    Áp dung giá vé nguoi lon cho moi doi tuong.

Thông tin ve nguoi huong dan dia phuong:
Tat ca các thông tin ve nguoi huong dan, bao gom ca so dien thoai dia phuong, duoc ghi chi tiet trên Phieu xác nhan cua du khách. Quan lý Tour tuyen chon nhung huong dan viên giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, giúp du khách an tâm, không còn lúng túng, bo ngo.

Nhung dòng tin khác:
>>
10 loi khuyên cho du lich bang ô tô
>>
Ve voi thiên nhiên tai Lang Ông Bà Chieu
>>
Khám phá làng gom Bàu Trúc
>>
Khám phá nét doc dáo trong thói quen an chay cua nguoi Hue
>>
Cafe Van Cho

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Chuyến đi theo yêu cầu của du khách khởi hành từ sân bay Marseille

Đây là cuộc hành trình xuất phát từ Sân bay quốc tế Marseille đến khách sạn Marseille, Nhà ga xe lửa Marseille, Cảng Marseille hay khách sạn Aix en Provence. Dịch vụ du lịch này phục vụ từ 8:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày trong tuần. Đây là chuyến du lịch dành riêng theo yêu cầu Du khách nên giá cả được tính theo nhóm: 1-4 người.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá