Lễ hội đà điểu

Diễn ra từ 11 đến 13 tháng 03 năm 2011 tại Công viên Tumbleweed, Chandler, Mỹ.


Bạn đã bao giờ thưởng thức hương vị của món ăn làm từ thịt đà điểu chưa ? Hoăc xem cuộc đua đà điểu? Nếu chưa thì mời bạn tham gia Lễ hội đà điểu.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu

Lễ hội được hình thành từ năm 1989 và được công nhận là lễ hội truyền thống của Bang. Lễ hội thu hút khoảng 300.000 người mỗi năm.


Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
Chuẩn bị...

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
1….2….3... xuất phát ...

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
...về đích

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
Phải dẻo dai mới điều khiển được chú đà điểu vào cuộc đua

Lễ hội không những cung cấp các món ăn làm từ đà điểu, các cuộc đua đà điểu còn có các cuộc diễu hành lớn, âm nhạc và các trò chơi giải trí…

Các bạn có muốn một lần cưỡi thử không ? Tham khảo bài viết này nhé : Qua đèo Prenn - cưỡi đà điểu

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi da dieu


Dien ra tu 11 den 13 tháng 03 nam 2011 tai Công viên Tumbleweed, Chandler, My.


Ban dã bao gio thuong thuc huong vi cua món an làm tu thit dà dieu chua ? Hoac xem cuoc dua dà dieu? Neu chua thì moi ban tham gia Le hoi dà dieu.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu

Le hoi duoc hình thành tu nam 1989 và duoc công nhan là le hoi truyen thong cua Bang. Le hoi thu hút khoang 300.000 nguoi moi nam.


Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
Chuan bi...

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
1….2….3... xuat phát ...

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
...ve dích

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi da dieu
Phai deo dai moi dieu khien duoc chú dà dieu vào cuoc dua

Le hoi không nhung cung cap các món an làm tu dà dieu, các cuoc dua dà dieu còn có các cuoc dieu hành lon, âm nhac và các trò choi giai trí…

Các ban có muon mot lan cuoi thu không ? Tham khao bài viet này nhé : Qua dèo Prenn - cuoi dà dieu

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội đà điểu

Diễn ra từ 11 đến 13 tháng 03 năm 2011 tại Công viên Tumbleweed, Chandler, Mỹ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá