Festival rượu quốc tế Vancouver

Diễn ra từ 28 – 03 đến 03 – 04 năm 2011 tại Vancouver, Canada.


KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

Lựa chọn các loại rượu để thưởng thức, niếm thử tại Festival rượu quốc tế Vancouver. Khám phá nhà máy rượu vang từ khắp nơi trên thế giới tại Trung tram triển lãm và hội nghị Vancouver.

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

Festival rượu quốc tế Vancouver được coi là lễ hội rượu vang tốt nhất của người tiêu dùng ở Bắc Mỹ.

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver
Căn phòng tập trung hàng trăm loại rượu khác nhau

Căn phòng thử rượu là trái tim của lễ hội nơi tập trung 176 nhà máy sản xuất rượu vang, và 760 loại rượu khác nhau. Cơ hội thật tuyệt để bạn niếm thử các loại rượu vang đặc biệt, hảo hạng. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi và tìm hiểu từ các chuyên gia loại rượu mà bạn yêu thích.

Du khách thích thú tham gia thưởng thức bữa tiệc rượu tại các nhà hàng tốt nhất của thành phố, tham dự buổi thử rượu, dự các buổi hội thào, và các sự kiện thương mại, kinh doanh thực phẩm và rượu vang.

Các bạn tham khảo các món Thịt gà hầm rượu vang có dùng rượu vang nhé !

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Festival ruou quoc te Vancouver


Dien ra tu 28 – 03 den 03 – 04 nam 2011 tai Vancouver, Canada.


KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

Lua chon các loai ruou de thuong thuc, niem thu tai Festival ruou quoc te Vancouver. Khám phá nhà máy ruou vang tu khap noi trên the gioi tai Trung tram trien lãm và hoi nghi Vancouver.

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver

Festival ruou quoc te Vancouver duoc coi là le hoi ruou vang tot nhat cua nguoi tiêu dùng o Bac My.

KinhNghiemDuLich.org  Festival ruou quoc te Vancouver
Can phòng tap trung hàng tram loai ruou khác nhau

Can phòng thu ruou là trái tim cua le hoi noi tap trung 176 nhà máy san xuat ruou vang, và 760 loai ruou khác nhau. Co hoi that tuyet de ban niem thu các loai ruou vang dac biet, hao hang. Ngoài ra ban cung có the dat câu hoi và tìm hieu tu các chuyên gia loai ruou mà ban yêu thích.

Du khách thích thú tham gia thuong thuc bua tiec ruou tai các nhà hàng tot nhat cua thành pho, tham du buoi thu ruou, du các buoi hoi thào, và các su kien thuong mai, kinh doanh thuc pham và ruou vang.

Các ban tham khao các món Thit gà ham ruou vang có dùng ruou vang nhé !

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Festival rượu quốc tế Vancouver

Diễn ra từ 28 – 03 đến 03 – 04 năm 2011 tại Vancouver, Canada.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá